Goleniów, dn. ........................2023 r.

 

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH

PRZEZ FIRMĘ „TRIPCAMPER”

 

 

 

 

Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO .

RODZAJ USŁUGI

Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem umowy jest wynajem samochodu i nie jest to impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

29.08.1997r. o usługach turystycznych.

Oznacza to m.in. że Najemca sam planuje i organizuje sobie podróż, powinien być świadomy , iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie , swoją rodzinę i powierzony mu przedmiot najmu i musi być przygotowany na radzenie sobie we własnym zakresie we wszystkich nieprzewidzianych , krytycznych sytuacjach np. choroba , wypadek , awaria samochodu itp. gdyż pomoc WYNAJMUJĄCEGO może być ograniczona lub czasowo niemożliwa np. brak zasięgu tel. lub środek nocy. Również umowy ubezpieczenia Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek nie licząc wymaganych prawem umów ubezpieczenia przedmiotu najmu.

 

 

 

Przedmiotem najmu jest samochód  specjalny ( campingowy ) należący do firmy:

 

„ TripCamper”

 

 

 

 

 

 

……………………………………..………..

(pieczątka)

 

wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

 

OSWIADCZENIE WYNAJMUJĄCEGO.

Wynajmujący oświadcza , że POJAZD jest w dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne, oraz wymagane ubezpieczenia, a także zieloną kartę

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Koszty eksploatacyjne samochodu w trakcie czasu trwania wynajmu takie jak np.   paliwo, płyny eksploatacyjne, przejazd drogami płatnymi, ew. mandaty itp., pokrywa najemca.

NAJEMCA otrzymuje Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa oraz AdBlue i taki powinien zdać.

 

 

1. NAJEMCA

 

Ø Najmujący musi być osobą narodowości polskiej. W innym przypadku potrzebna jest zgoda WYNAJMUJACEGO .

Ø Najemca oraz wskazani przez Najemcę kierowcy muszą mieć ukończone 25 lat.

Ø Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 2 lat.

Ø Dane Najemcy należy potwierdzić aktualnymi dwoma dowodami tożsamości.

Ø Najemca zobowiązany jest do podania danych osobowych przy rezerwacji pojazdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REZERWACJA I ZAPŁATA ZA WYNAJEM POJAZDU

 

NAJEMCA dokonuje wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie (patrz procedura wynajmu na stronie internetowej

WYNAJMUJĄCEGO ).

 

Najemca może zmienić termin swojego wyjazdu bez straty zadatku na inny wolny termin o ile jest dostępny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów,  jeżeli zmiana terminu nastąpi nie później niż 2 miesiące przed terminem obowiązywania UMOWY NAJMU.

 

Najemca może również zmienić PRZEDMIOT NAJMU na inny, o ile jest dostępny, nie później jednak niż na 2 miesiące przed terminem obowiązywania UMOWY NAJMU.

 

NAJEMCA zobowiązany jest do poinformowania WYNAJMUJĄCEGO o przybliżonej trasie swojej podróży w przypadku krajów innych niż kraje Unii Europejskiej wymagana jest dodatkowa zgoda Wynajmującego. Jeżeli Najemca nie uzyska takowej zgody od Wynajmującego ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do wszelkich uszkodzeń na  Przedmiocie Najmu oraz musi się liczyć z konsekwencjami konfiskaty pojazdu i zerwanie umowy wynajmu.

 

Po uzyskaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji od WYNAJMUJĄCEGO , NAJEMCA zobowiązany jest wpłacić w ciągu 3 dni od daty wstępnej rezerwacji, zaliczkę w wysokości 30% całkowitej kwoty za wynajem ,wynikającej z cennika i z okresu wynajmu POJAZDU jest to potwierdzenie rezerwacji.

 

Wpłata zaliczki rozumiana jest jako zawarcie Umowy Najmu (rezerwacji) Pojazdu i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Najmu Pojazdu. Pozostałą część kwoty NAJEMCA musi wpłacić najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obowiązywania umowy najmu, Za zgodą WYNAJMUJACEGO kwota może być wpłacona bezpośrednio przed odbiorem POJAZDU.

 

Za  datę  zapłaty  zaliczki  ,  oraz  pozostałej  części  kwoty  za  WYNAJEM  liczy  się  datę  wpływu  środków  na  konto WYNAJMUJĄCEGO .Jeżeli NAJEMCA nie wpłaci w/w kwoty w terminie , oznacza to odstąpienie od umowy z winy NAJEMCY i przepadek zaliczki.

 

Po wpłaceniu pozostałej części kwoty za WYNAJEM POJAZDU, kaucji oraz opłaty serwisowej Wynajmujący potwierdza dokonanie wpłaty drogą elektroniczną. Rezerwując pojazd Najemca akceptuje Ogólne Warunki Wynajmu które są dostępne na stronie wypożyczalni.

 

 

3. KAUCJA

 

3.1 NAJEMCA wpłaca WYNAJMUJĄCEMU kaucję w wysokości 4000 zł ( cztery tysiące) nie później niż 14 dni przed planowanym terminem obowiązywania umowy najmu bądź bezpośrednio przed odbiorem kampera.

 

3.2 Kaucja  traktowana  jest  jako  zabezpieczenie  na  pokrycie ewentualnych  kosztów  za  naprawę  szkód  w  POJEŹDZIE

spowodowanych w okresie wynajmu.

 

3.3 Rozliczenie kaucji następuje  w ciągu 7 dni od daty zdania pojazdu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wpłatą na konto bankowe wskazane przez Najemcę. W przypadku wzorowego zdania pojazdu kaucja jest wypłacana na miejscu.

 

3.4 Jeżeli w ciągu tego czasu   zostaną wykryte dodatkowe usterki spowodowane przez Najemcę , a nie zauważone, bądź nie uwzględnione w protokóle podczas zdawania Pojazdu, Wynajmujący po ich udokumentowaniu i przekazaniu dokumentacji Najemcy pomniejszy kwotę wypłaconej  kaucji o koszt  naprawy w/w  usterek.

 

3.5 Utrata kaucji lub jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Wynajmu POJAZDU , a w szczególności w przypadku:

 

Ø kradzieży lub szkody całkowitej POJAZDU – całkowita utrata kaucji

Ø złamanie zakazu palenia w POJEŹDZIE – 500 zł.

Ø zgubienie kluczyków lub pilota autoalarmu – 1000 zł

Ø zgubienie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej – 1500 zł.

Ø nie wyczyszczenie toalety chemicznej  – 200 zł.

Ø nieposprzątanie lub nienależyte posprzątanie POJAZDU po okresie najmu (wewnątrz) – 100 - 500 zł .

Ø Znaczne zabrudzenie tapicerki samochodowej części mieszkalnej lub kabiny kierowcy

wymagające prania – 300- 500 zł.

Ø nieuzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu  - 500 zł.

Ø Znaczne zabrudzenie poszewek na materacach sypialnianych – 200 - 500 zł

Ø Uszkodzenie zewnętrzne pojazdu zderzak, błotniki, lampy, zewnętrzna część mieszkalna– Utrata całkowita kaucji (chyba że element nie został połamany lub wgnieciony i nie wymaga wymiany w ASO)

Ø Brak kontroli poziomu oleju silnikowego – całkowita utrata kaucji.

Ø Spowodowania kolizji drogowej – całkowita utrata kaucji. (Nie poinformowanie wynajmującego o zaistniałej kolizji bądź uszkodzeniu pojazdu, ingerencja w naprawę pojazdu bez zgody wynajmującego  – kara umowna 3000 zł.. )

Ø Zdanie pojazdu przez osobę trzecią, brak protokołu zdania pojazdu – kara umowna 3000zł

Ø Nieuzupełnienie zbiornika AdBlue – 50zł

Ø Uszkodzenie lub zgubienie elementów pojazdu - wynajmu wyceniane jest na podstawie ASO Ford oraz Dealer zabudowy Niemcy - Włochy

 

 

 

NAJEMCA  może  wstrzymać  wypłatę  kaucji  do  czasu  wyceny  roszczeń  WYNAJMUJĄCEGO  w  stosunku  do

NAJEMCY, gdy wartość naprawy uszkodzeń nie jest znana w chwili zdania POJAZDU.

 

Wynajmujący zobowiązuje się przy tym do sprawnego i rzetelnego wykonania wyceny kosztów napraw i przedłożenie na żądanie

Najemcy dokumentów będących podstawą wyceny. Wynajmujący dysponuje cennikiem części wymiennych od Dealera i takie kwoty będą respektowane.

 

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZASADY ODSZKODOWAŃ

 

Najemca ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas użytkowania Pojazdu zarówno podzespołów mechanicznych jak również elektronicznych oraz wszelkich innych elementów wyposażenia Pojazdu pod rygorem całkowitej utraty kaucji oraz kar umownych.

 

4.1 Jeżeli uszkodzenia PRZEDMIOTU NAJMU nastąpiły w wyniku kolizji drogowej z winy NAJEMCY ,  NAJEMCA odpowiada za pokrycie wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków zdarzenia oraz kosztów utraty zniżek w firmie ubezpieczeniowej udziałem własnym - całkowitą utratą kaucji, w przypadku przekroczenia kwoty Kaucji, Najemca może dochodzić się dodatkowych roszczeń za powstałe uszkodzenia.

 

4.2 NAJEMCA odpowiada za wszelkie szkody na PRZEDMIOCIE NAJMU (szkody wewnątrz kampera) spowodowane z jego winy nie będące skutkiem kolizji drogowej – do wysokości kaucji.

Jeżeli w  wyniku  kolizji drogowej  lub innych  uszkodzeń  przedmiotu  najmu  z  winy  NAJEMCY , NAJEMCA nie  może kontynuować swojej podróży , to traci pozostałą niewykorzystaną kwotę za wynajem.

 

4.3 Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy , gdy zaistnieją okoliczności, w wyniku których ubezpieczyciel odstępuje od wypłaty ubezpieczenia np. gdy NAJEMCA spowodował szkodę będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających .

 

4.4 Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność w przypadku kradzieży PRZEDMIOTU NAJMU jeżeli zaginęły klucze bądź dokumenty od PRZEDMIOTU  NAJMU .

 

4.5 Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody będące następstwem rażącego naruszenia przepisów drogowych, lub powstałe  w wyniku  wyjątkowego  niedbalstwa,  czy lekkomyślności np. niedostosowania  wymiarów ( wysokość,  szerokość )

POJAZDU do panujących warunków drogowych oraz wielokrotne uszkodzenia POJAZDU ( dewastacja ) będące następstwem nieliczenia się z cudzą własnością , Jeżeli Najemca uchyla się od pokrycia  należności  za w/w szkody Wynajmujący będzie

dochodził swoich praw przed Sądem właściwym siedzibie WYNAJMUJĄCEGO.

 

4.6 NAJEMCA odpowiada kaucją (w przypadku poważnych uszkodzeń przekraczających kaucję wynajmujący może domagać się dodatkowych roszczeń z tytułu uszkodzenia kampera)  za wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w czasie trwania umowy najmu, nawet jeżeli nie powstały one bezpośrednio z winy NAJEMCY,  , mechaniczne uszkodzenie opony lub felgi, uszkodzenie szyb, oraz ich

pęknięcia powstałe np. od uderzenia kamienia, mechaniczne uszkodzenia zawieszenia np. po wpadnięciu w dziurę, lub za szkody

powstałe po włamaniu do samochodu NAJEMCA nie odpowiada za szkody i awarie POJAZDU , jeżeli powstały one w wyniku zaniedbań WYNAJMUJĄCEGO np. : niedokonanie  terminowej  wymiany  oleju czy  innych  napraw terminowych  (wymiana  paska  rozrządu,  klocków  i  tarcz hamulcowych, zbyt zużyte opony itp.)

 

4.7 NAJEMCA nie odpowiada za zużyte podzespoły   samochodu i elementy jego wyposażenia , gdzie przyczyną ich zużycia jest normalna długotrwała eksploatacja samochodu. ( np. tarcze i klocki hamulcowe ,  opony .)

 

4.8 NAJEMCA odpowiada  za powierzony mu  POJAZD  jak za własny,  ma obowiązek  systematycznej  kontroli  poziomu  oleju silnikowego, płynu chłodniczego oraz innych płynów eksploatacyjnych.

 

4.9 NAJEMCA  powinien  dysponować  odpowiednimi  środkami  na  usuniecie  każdej  awarii  powstałej  w  czasie  użytkowania POJAZDU, w wyniku której, dalsze kontynuowanie jazdy jest niebezpieczne lub niemożliwe. Faktury i rachunki wystawione na WYNAJMUJACEGO za w/w naprawę NAJEMCA przedstawia po powrocie WYNAJMUJACEMU. Tylko w takim przypadku WYNAJMUJACY zwróci NAJEMCY poniesione koszty napraw do wysokości rachunków ewentualnie pomniejszając wypłatę o udział własny Najmującego..

 

4.10 Jeżeli awarii lub uszkodzeń POJAZDU nie da się usunąć w krótkim czasie i dalsze kontynuowanie jazdy będzie niemożliwe, WYNAJMUJĄCY zwróci NAJEMCY niewykorzystaną część opłaty za wynajem POJAZDU za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy. Najemca organizuje sobie sam powrót do domu  na własny koszt.  Z tego tytułu NAJEMCY nie przysługuje żadne inne dodatkowe odszkodowanie.

 

4.11W przypadku gdy Najemca uszkodził pojazd zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego i przestrzegać jego zleceń, np. wrócić przed końcem terminu w celu naprawy pojazdu. W przypadku braku informacji i zwrotu pojazdu uszkodzonego, NAJEMCA zostanie obciążony karą umowną oraz utratą całkowitą kaucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII LUB USZKODZENIA POJAZDU

W przypadku uszkodzenia, awarii lub kolizji pojazdu NAJEMCA jest zobowiązany

Ø do natychmiastowego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o zaistniałym fakcie i postępowania zgodnie z poleceniami  WYNAJMUJĄCEGO .

Ø zabezpieczenia  przedmiotu  najmu  w  sposób  należyty  przed  niepożądanym  działaniem  osób  trzecich  przed ewentualnym powiększeniem szkody.( np. przez odholowanie POJAZDU na parking strzeżony.)

Ø sporządzenia protokołu uszkodzeń.

Ø zawiadomienia  policji  o  zaistniałym  zdarzeniu  i  uzyskania  oświadczenia  od  ew.  pozostałych  uczestników zdarzenia/kolizji.

 

 

 

6. OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

POJAZDU nie można użytkować w takim celu jak:

Ø udział w imprezach i rajdach samochodowych

Ø transportu materiałów łatwopalnych

Ø transportu materiałów trujących oraz niebezpiecznych

Ø jako narzędzie do popełnienia przestępstwa

Ø podróży po bezdrożach .

 

Pojazdu nie można przekazywać do użytkowania ani podnajmować osobom trzecim. Za działania osób trzecich NAJEMCA odpowiada jak za własne.

 

 

7.WYDANIE ORAZ ZDANIE POJAZDU

 

NAJEMCA jest zobowiązany do odbycia instruktażu związanego z eksploatacją pojazdu przed jego odbiorem i potwierdzenie tego faktu podpisami Najemcy i strony Wynajmującej.

 

W przypadku, gdy instruktaż się nie odbył z winy NAJEMCY , WYNAJMUJĄCY może odmówić wydania pojazdu, a koszty ewentualnego opóźnienia w wydaniu POJAZDU ponosi NAJEMCA.

 

NAJEMCA zwraca samochód w terminie określonym umową i nie ma możliwości przedłużenia umowy wynajmu  bez zgody

WYNAJMUJĄCEGO

 

WYNAJMYJĄCY wydaje pojazd od godziny 15.00 ; NAJEMCA zobowiązany jest do zdania pojazdu do godziny 10.00

 

WYNAJMUJACY nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd na parkingu w siedzibie firmy.

 

 

 

Za samowolne  przedłużenie  umowy  NAJEMCA  ponosi  koszty  w  wysokości  200 zł  za  każdą  rozpoczętą godzinę  spóźnienia.

 

 

Jeżeli  NAJEMCA  nie  zwróci  pojazdu  do  6  godzin  po  terminie  wskazanym  w  umowie  wynajmu  i  nie  skontaktuje  się  z WYNAJMUJĄCYM, ten poinformuje organa ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje  całkowitą utratę kaucji i dalsze ew. konsekwencje finansowe lub prawne.

 

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli  zarezerwowany POJAZD ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub zaistnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie  POJAZDU  przez  NAJEMCĘ.  W  takim  przypadku  WYNAJMUJĄCY może  zaproponować  NAJEMCY inny POJAZD lub zwrócić koszty zadatku, opłatę zasadniczą oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie.

 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpień 1997roku o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U. 2014r. poz. 1182) przez Zespół TripCamper w celach związanych z realizacją rezerwacji pojazdów kempingowych, a następnie ich wynajmu, jak również w celach promocyjnych i reklamowych.

 

 

10. Zlekceważenie i łamanie zaleceń i postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Najmu w szczególności niepowiadomienie na bieżąco WYNAJMUJACEGO o zaistniałej kolizji drogowej lub o innych istotnych uszkodzeniach PRZEDMIOTU NAJMU może skutkować całkowitą utratą kaucji.

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Sprawy sporne rozpatruje sąd właściwy  siedzibie Wynajmującego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH „RODO”

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Zmianie ulegną również krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności uchylona zostanie dotychczasowa ustawa z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych i wejdzie obowiązująca będzie ustawa o ochronie danych osobowych z dania 10 maja 2018 (przepisy te zwane są dalej łącznie „Przepisami RODO”).

 

 

W związku z realizacją Przepisów RODO,

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................

(zwany dalej TripCamper)

 

informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.

 

 

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWOCH

 

Administratorem Danych Osobowych jest TripCamper (zwany dalej „Administrator DO"). Kontakt z Administratorem DO jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: tripcamper@wp.pl lub pisemnie na adres: siedziby firmy.

 

II. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. TripCamper przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 

**W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO],
**W celu weryfikacji danych wynajmującego
** W celu weryfikacji Autentyczności Najemcy

** W celu weryfikacji Najemcy pod kątem konfliktu z Prawem – Organy ścigania

**W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze DO [art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia RODO],

 

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w celu:

I marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych TripCamper;

II organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

III zarządzania ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną,

IV dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

V przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika,

 

 

 

 

 

 

 

 

                  WYNAJMUJĄCY                                                                              NAJEMCA

 

 

 

 

 

 

 

 

    ...……………………………………..                                                 ..……………………………………